O Nas

Zarząd

Stowarzyszenia „OTWARTE SERCA”


GRAŻYNA NAKONECZNA – prezes
LIDIA DZIĘGIEL – zastępca prezesa
NATALIA KRACZEK – zastępca prezesa
——————— – skarbnik
EWA TROJANOWSKA – sekretarz

 

NASZE DOTYCHCZASOWE PROGRAMY

 

 • 2019 r.
 • Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego” w terminie
  od 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. Prowadzenie trzech placówek wsparcia dziennego dla 73 dzieci i młodzieży; placówka wsparcia dziennego „Nasz Drugi Dom”,
  ul. Zamoyskiego 48a; placówka wsparcia dziennego „Przytulny Kąt”, ul. Lwowska 15; placówka wsparcia dziennego „Słoneczny Promyk”, ul. Obronna 15. Realizacja zadania publicznego z dotacji Urzędu Miasta Zamość
 • Wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego pt. „Zdrowy start w dorosłość – kontynuacja”
  w terminie od 25 lutego 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.; realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego ujętych
  w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok i Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok
 • 2018 r.
 • Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego” w terminie od
  1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. Prowadzenie trzech placówek wsparcia dziennego dla 73 dzieci i młodzieży; placówka wsparcia dziennego „Nasz Drugi Dom”,
  ul. Zamoyskiego 48a; placówka wsparcia dziennego „Przytulny Kąt”, ul. Lwowska 15; placówka wsparcia dziennego „Słoneczny Promyk”, ul. Obronna 15. Realizacja zadania publicznego z dotacji Urzędu Miasta Zamość
 • Wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego pt. „Zdrowy start w dorosłość” w terminie od 19 lutego 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.; realizacja programów obejmujących w szczególności zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka, w szczególności z problemem alkoholowym wraz z dożywianiem uczestników w placówkach wsparcia dziennego
 • 2017 r.
 • Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego typu opiekuńczego i specjalistycznego” w terminie od 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. Prowadzenie trzech placówek wsparcia dziennego dla 73 dzieci i młodzieży; placówka wsparcia dziennego „Nasz Drugi Dom”, ul. Zamoyskiego 48a; placówka wsparcia dziennego „Przytulny Kąt”, ul. Lwowska 15; placówka wsparcia dziennego „Słoneczny Promyk”, ul. Obronna 15. Realizacja zadania publicznego z dotacji Urzędu Miasta Zamość
 • Wsparcie realizacji zadania publicznego pt. „Dobry Wybór” z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod nazwą „Realizacja programów obejmujących w szczególności zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka, w szczególności
  z problemem alkoholowym wraz z dożywianiem uczestników w placówkach wsparcia dziennego” w okresie od 20 lutego 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. z dotacji Urzędu Miasta Zamość
 • Wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, realizacja zadania publicznego pod tytułem: „I. Wspieranie programów profilaktyki uniwersalnej i/lub działań dotyczących promocji zdrowego stylu życia” w okresie
  od 1 maja 2017 r. do 30 listopada 2017 r. z dotacji Województwa Lubelskiego poprzez ROPS Lublin
 • 2016 r.
 • Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego typu opiekuńczego i specjalistycznego” w terminie od 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. Prowadzenie trzech placówek wsparcia dziennego dla 73 dzieci i młodzieży; placówka wsparcia dziennego „Nasz Drugi Dom”, ul. Zamoyskiego 48a; placówka wsparcia dziennego „Przytulny Kąt”, ul. Lwowska 15; placówka wsparcia dziennego „Słoneczny Promyk”, ul. Obronna 15. Realizacja zadania publicznego z dotacji Urzędu Miasta Zamość
 • Wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod nazwą „Realizacja programów obejmujących w szczególności zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka, w szczególności z problemem alkoholowym wraz z dożywianiem uczestników w placówkach wsparcia dziennego”
  w okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. z dotacji Urzędu Miasta Zamość
 • Wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób i realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Zapobieganie dysfunkcjom rodzin poprzez działania profilaktyczne oraz wspieranie działań na rzecz rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych (realizacja działań wynikających z Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w Województwie Lubelskim na lata 2014-2020″
  w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 30 listopada 2016 r. z dotacji Województwa Lubelskiego poprzez ROPS Lublin
 • Wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, realizacja zadania publicznego pod tytułem: „I. Programy z zakresu profilaktyki uniwersalnej dla dzieci i młodzieży” w okresie od 1 września do 30 listopada 2016 r. z dotacji Województwa Lubelskiego poprzez ROPS Lublin
 • 2015 r.
 • Realizacja zadania publicznego pod nazwą „Zapewnienie miejsc w placówkach wsparcia dziennego” w terminie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Prowadzenie trzech placówek wsparcia dziennego dla 70 dzieci i młodzieży; placówka wsparcia dziennego „Nasz Drugi Dom”, ul. Zamoyskiego 48A; placówka wsparcia dziennego „Przytulny Kąt”, ul. Lwowska 15; placówka wsparcia dziennego „Słoneczny Promyk”, ul. Obronna 15
 • Realizacja programów obejmujących w szczególności zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka, w szczególności z problemem alkoholowym wraz z dożywianiem uczestników w placówkach wsparcia dziennego w okresie od 1 marca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
 • 2014 r.
 • Realizacja zadania publicznego pod nazwą „Zapewnienie miejsc w placówkach wsparcia dziennego” w terminie od 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. Prowadzenie trzech placówek wsparcia dziennego dla 70 dzieci i młodzieży; placówka wsparcia dziennego „Nasz Drugi Dom”, ul. Zamoyskiego 48A; placówka wsparcia dziennego „Przytulny Kąt”, ul. Lwowska 15; placówka wsparcia dziennego „Słoneczny Promyk”, ul. Obronna 15
 • Realizacja programów obejmujących w szczególności zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka, w szczególności z problemem alkoholowym wraz z dożywianiem uczestników w placówkach wsparcia dziennego w okresie od 1 marca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
 • Realizacja zadania publicznego ze środków Wojewody Lubelskiego poprzez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie. Zadanie pod tytułem „Wspieranie działań na rzecz rodzin z dziećmi znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych poprzez specjalistyczne poradnictwo rodzinne oraz alternatywne formy spędzania czasu wolnego dzieci
  i młodzieży” realizowane w terminie od dnia 1 czerwca 2014 r. do dnia 30 listopada 2014 r.
 • Realizacja zadania publicznego ze środków Wojewody Lubelskiego poprzez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie. Zadanie pod tytułem „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych. Programy z zakresu profilaktyki uniwersalnej w szczególności dla dzieci i młodzieży w placówkach wsparcia dziennego” realizowane od 1 maja 2014 r. do 30 listopada 2014 r.
 • 2013 r.
 • W ramach Resortowego Programu Dofinansowania Standardów Placówek Wsparcia Dziennego w 2013 roku placówka wsparcia dziennego „Słoneczny Promyk” została doposażona ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Urzędu Miasta Zamość. Do świetlicy zostały zakupione m.in. meble, sprzęt komputerowy, piłkarzyki, sprzęt sportowy oraz gry edukacyjne
 • Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych. Realizacja programów obejmujących w szczególności zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka, w szczególności z problemem alkoholowym wraz z dożywianiem uczestników w placówkach wsparcia dziennego – dotacja UM Zamość
 • Prowadzenie trzech placówek wsparcia dziennego – dotacja Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu
 • 2012 r.
 • „Klub Byłych Wychowanków” – zadanie publiczne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom z dotacji UM Zamość. Uczestnikami była młodzież w wieku od 18 do 25 lat
 • „Lato w mieście” – organizacja półkolonii dla dzieci z rodzin wymagających wsparcia – zadanie współfinansowane przez Urząd Miasta Zamość
 • „Klucz do dorosłości” – Program Aktywności Lokalnej w zakresie wsparcia młodzieży – zadanie finansowane przez Urząd Miasta Zamość
 • 2011 r.
 • „Weekendowy Klub Młodzieżowy” – środowiskowy program alternatywny wobec uzależnień, adresowany do dzieci i młodzieży, promujący życie bez alkoholu i innych środków psychoaktywnych z dotacji Urzędu Miasta Zamość
 • „Dążąc do sukcesu” – działania edukacyjno-wspierające dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka z dotacji Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie
 • Prowadzenie trzech placówek wsparcia dziennego – dotacja Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu
 • „Razem do sukcesu” – wielotorowe oddziaływania socjoterapeutyczne, profilaktyczne, ogólnorozwojowe, integracyjne i terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka wraz z dożywianiem w placówkach wsparcia dziennego – zadanie współfinansowane przez Urząd Miasta Zamość wydział Kultury Promocji i Spraw Społecznych
 • 2010 r.
 • Prowadzenie trzech placówek wsparcia dziennego – dotacja Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu
 • „Kompas” – działania profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka wraz z dożywianiem w placówkach wsparcia dziennego stowarzyszenia „Otwarte Serca” w Zamościu – zadanie współfinansowane przez urząd Miasta Zamość
 • „Kompas” – działania ukierunkowujące rozwój dzieci i młodzieży z grup ryzyka – dotacja Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Operacyjnego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
 • „Lato w mieście” – organizacja półkolonii dla dzieci z rodzin wymagających wsparcia – zadanie współfinansowane przez Urząd Miasta Zamość i Kuratorium Oświaty w Lublinie
 • „Aktywna integracja” – program aktywności lokalnej w zakresie wsparcia społecznego rodzin w tym rodzin wielodzietnych – zadanie finansowane przez Urząd Miasta Zamość
 • „Antidotum” – działania edukacyjno wspierające dla dzieci i młodzieży – zadanie współfinansowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie
 • 2009 r.
 • Prowadzenie trzech placówek wsparcia dziennego- dotacja Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu
 • „Dziękuję, nie!” – program dotowany przez Urząd Miasta Zamość
 • „Antywirus” – działania blokujące negatywny wpływ środowiska na rozwój dzieci i młodzieży z grup ryzyka – dotacja Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
 • „Lato w mieście” – organizacja półkolonii dla dzieci z rodzin wymagających wsparcia– zadanie współfinansowane przez Urząd Miasta Zamość i Kuratorium Oświaty w Lublinie
 • 2008 r.
 • Prowadzenie dwóch placówek wsparcia dziennego- dotacja Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu
 • „Asekuracja” -organizowanie alternatywnych form aktywności dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych patologiami społecznymi z realizacją programu profilaktycznego oraz dożywianiem – dotacja Urzędu Miasta Zamość
 • „Lato w mieście” – współfinansowane przez Urząd Miasta Zamość i Kuratorium Oświaty w Lublinie
 • „Szansa” – wielotorowe działania stymulujące rozwój i wyrównywanie szans dzieci i młodzieży z grup ryzyka – dotacja Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
 • 2007 r.
 • Prowadzenie dwóch placówek wsparcia dziennego – dotacja Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu
 • Realizacja programu profilaktyczno-edukacyjnego wraz z dożywianiem dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcjonalnych w szczególności z problemem alkoholowym na bazie placówek wsparcia dziennego „Nasz Drugi Dom” i „Przytulny Kąt” – dotacja Urzędu Miasta Zamość
 • Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w 2007 r. – dotacja Kuratorium Oświaty w Lublinie